Stammbaum

Amanda v.rianne's Erf
Amanda v.rianne's Erf

Stammbaum:

 

Eltern Grosseltern Urgrosseltern

Kamp.

Cybe v.d.s-Gravenschans

JW-W.'04.W.'05,W.'06
HD A

N.H.S.B 2478856

Buido v.d. Hesselerbrug
N.H.S.B. 2249490 HD TC
Barco v.d. Northgohof
N.H.S.B.    1956484 HD TC
Candy v.h. Peerdevonder
N.H.S.B. 1932353 HDTC

 

Kamp.

Ger v.d. Nourkim
N.H.S.B. 2181430 HD TC

W.'00-'01

 

NED.& INT.KAMP

Baldur-Jacco v.d. Nourkim
N.H.S.B. 1923034 HD TC

JW.'94,W.'98

BDSSG.'95-'96-'97-'98

LUX.,VDH.CH. 

NED.&INT.KAMP

Dianoor-Nori v.d. Nourkim N.H.S.D. 2072338 HD TC
JW.'97 BDSSG.'98,
LUX.KAMP.

Jasmijn V.H.Pullenland

HD A 

N.H.S.B. 2583182 

Kamp. Ferro V.H.Pullenland 

N.H.S.B. 2295344  HD A

Rocky
N.H.S.B. 1724249

HD TC

 JW'91

Andorra 

N.H.S.B. 2001852 

HD TC

Iente V.H. Pullenland 
N.H.S.B. 2499914  HD A 

New Look De LA Fureur de Vivre

SHSB 561904  HD B

LOF1 365 INT.CH.

Andora 

N.H.S.B. 2001852 HD TC 

Cybe v.d.'s Gravenschans (=Amandas Vater)
Cybe v.d.'s Gravenschans (=Amandas Vater)
Jasmijn v.h. Pullenland (=Amandas Mutter)
Jasmijn v.h. Pullenland (=Amandas Mutter)